Družba Arriva Štajerska d.d., Meljska cesta 97, Maribor, in družba Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., Kolodvorska cesta 11, Koper (v nadaljevanju: Arriva), sprejmeta

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA KLUBA ARRIVAI. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen
Splošni pogoji poslovanja Kluba Arriva (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje za članstvo, način in postopek registracije, ugodnosti kluba ter pravice in obveznosti članov in Kluba Arriva (v nadaljevanju: klub).

2. člen
Splošni pogoji so objavljeni in dostopni na spletni strani www.arriva.si.

3. člen
Klub je namenjen članom, ki želijo koristiti prednosti oziroma ugodnosti, ki jih zagotavlja klub. Članstvo v klubu je prostovoljno in brezplačno.


II. POGOJI ČLANSTVA


4. člen
Član kluba lahko postane vsaka fizična oseba, ki kupi subvencionirano letno vozovnico (v nadaljevanju: upravičenec). Upravičence za nakup subvencionirane letne vozovnice določa veljavni Zakon o prevozih v cestnem prometu.


III. REGISTRACIJA IN PRIJAVA


5. člen
Upravičenec opravi postopek registracije v klub na spletni strani www.arriva.si/arrivaklub (v nadaljevanju: spletna stran kluba). Upravičenec opravi registracijo na podlagi enkratne in neponovljive serijske številke subvencionirane letne vozovnice, ki je navedena na vozovnici, in ostalih podatkov, ki jih zahteva postopek registracije (ime in priimek, e-poštni naslov ter ostali podatki). Upravičenec mora vnesti popolne in pravilne podatke.

6. člen
Ob registraciji v klub upravičenec pridobi uporabniško ime in geslo in postane član kluba. Uporabniško ime in geslo člana nedvoumno določata in ga povezujeta z vnesenimi podatki.
Z uporabniškim imenom in geslom (v nadaljevanju: podatki za registracijo) se član prijavi v klub in izbere ugodnost kluba.

7. člen
Z registracijo v klub član potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.


IV. KORIŠČENJE UGODNOSTI


8. člen
Član lahko koristi ugodnosti, ki jih za ta namen nudi Arriva in poslovni partnerji Arrive (v nadaljevanju: ponudnik), pod pogoji in na način, kot je to navedeno pri posamezni ugodnosti na spletni strani kluba.
Članstvo v klubu omogoča ugodnosti v obliki kuponov, ki jih lahko član koristi ob nakupu storitev in/ali izdelkov posameznega ponudnika.
Član natisne kupon in ugodnost s tega kupona unovči pri posameznem ponudniku tako, da na prodajnem mestu ponudnika predloži kupon in pove, za kateri izdelek ali storitev ga bo koristil.


V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV


9. člen
Vsak član ima pravico do uporabe storitev kluba. Član se mora samostojno seznaniti z vsebino posamezne ugodnosti.
Član se zavezuje, da bo spoštoval intelektualno lastnino kluba (celotna dokumentacija kluba, grafična podoba spletne strani kluba ipd.).

10. člen
Član se zavezuje, da bo skrbno in kot zaupne varoval podatke za registracijo in jih ne bo izročil ali razkril tretjim osebam. Član se zavezuje, da bo takoj obvestil klub o vseh nepravilnostih v zvezi z delovanjem podatkov za registracijo ali drugih storitev kluba.

11. člen
Član je dolžan v roku osmih (8) dni sporočiti klubu vsako spremembo osebnih podatkov, ki jih je ob sprejemu v članstvo ali naknadno posredoval klubu.


VI. TRAJANJE IN PRENEHANJE ČLANSTVA


12. člen
Članstvo v klubu velja do 31. avgusta naslednjega koledarskega leta za dijake oziroma do 30. septembra naslednjega koledarskega leta za študente.

13. člen
Član lahko kadarkoli pošlje klubu pisno izjavo o izstopu iz članstva. V tem primeru članstvo preneha naslednji dan po prejemu izjave o izstopu. S tem dnem član izgubi pravico do uporabe ugodnosti in ostale morebitne pravice, ki so povezane s članstvom.

14. člen
Klub je upravičen članu, ki kakorkoli krši te splošne pogoje ali veljavno zakonodajo, brez obrazložitve odpovedati članstvo in ga s tem izključiti iz članstva. Izključitev člana začne veljati z dnem izdaje sklepa o izključitvi.

15. člen
V primeru izstopa ali izključitve iz članstva je klub dolžan najkasneje v roku 15 dni izbrisati osebne podatke člana, ki je izstopil oziroma bil izključen.


VII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


16. člen
Klub upravlja z osebnimi podatki člana in se zavezuje, da bo te podatke hranil in varoval v skladu z določbami veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Klub osebnih podatkov člana ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam, razen v primerih, ki jih določa zakon.
Klub bo uporabljal osebne podatke za namene članstva v klubu in pošiljanja informativnega gradiva, ponudb in ugodnosti.

17. člen
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi član sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojih podatkov za registracijo ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito računalnika.


VIII. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI KLUBA


18. člen
Klub ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje spletne strani kluba, ki je posledica izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki začasno onemogočajo uporabo spletne strani, kot tudi ne v primerih vzdrževanja spletne strani.

19. člen
Klub ne odgovarja za škodo, ki nastane članu zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo. Prav tako klub ne odgovarja za morebitne zlorabe podatkov za registracijo s strani tretjih oseb.


IX. VPRAŠANJA ČLANOV


20. člen
Član lahko svoja vprašanja ali prošnjo za pomoč naslovi na e-poštni naslov: info@arriva.si ali na telefonsko št. 02/2350-228, vsak delavnik med 06.00 in 18.00 uro.


X. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV


21. člen
Klub lahko v skladu z veljavno zakonodajo in svojo poslovno politiko spremeni te splošne pogoje, o čemer predhodno, z elektronsko pošto, obvesti svoje člane. Če član v roku 14 dni po prejemu obvestila o spremembi splošnih pogojev ne izstopi iz kluba, se šteje, da soglaša s spremenjenimi pogoji.

22. člen
Klub si pridržuje pravico do odprave vseh tiskarskih in slovničnih napak v splošnih pogojih ter na spletnih straneh brez predhodnega obvestila članov.

23. člen
Če se izkaže, da je del teh splošnih pogojev pravno sporen, se sporni del nadomesti z ustreznimi določili, ki ustrezajo smislu določbe in veljavni zakonodaji. Sprememba pravno spornega dela ne vpliva na druga določila, ki niso pravno sporna.


XI. KONČNA DOLOČILA


24. člen
Za razlago pravnega razmerja med klubom in članom ter za reševanje morebitnih sporov, ki izhajajo iz tega razmerja, se uporablja pravo Republike Slovenije.
Morebitne spore bosta klub in član poskusila rešiti na sporazumen način. Če sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, bo spor reševalo pristojno sodišče v Mariboru.

25. člen
Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem ________.


Bo Erik Stig Karlsson
Predsednik uprave družbe Arriva Štajerska d.d.
Direktor družbe Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.